Aviso Legal

Política de Privacitat de Midleton School

En compliment del Reglament de la Unió Europea 2016/679, del 27 d’abril, de protecció de dades personals, us informem del següent:

1.- Empresa responsable del tractament de les dades

L’empresa responsable del tractament de dades és ENGLISH LANGUAGE SOLUTIONS S.L., C/ Francisco Suarez, 20, 28036, Madrid, número d’identificació fiscal B86884646, correu electrònic info@midletonschool.com. A partir d’ara, el Responsable.

2.- Finalitat del tractament

El Responsable tractarà les dades personals del client que siguin necessàries amb la finalitat de complir amb el Programa contractant, base jurídica de la qual és contractual amb aquest tractament. En signar el contracte el client autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades.

En cas que el client proporcionés al Responsable dades de salut, conscient de forma expressa que aquestes dades seran tractades amb la finalitat de l’adequat desenvolupament del contracte subscrit, per protegir els interessos vitals del participant o d’una altra persona al país de destinació del Programa contractat.

Una ulterior finalitat del tractament de les dades és l’enviament de publicitat i comunicacions comercials, a través de qualsevol mitjà, sobre els cursos i estades d’idiomes a Espanya i a altres països. Aquest tractament es basa en l’interès legítim del Responsable per promocionar els seus serveis. El client pot oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat (vegeu apartat 6. per a més informació), sense que això afecti el desenvolupament del contracte. El consentiment revocat no afectarà pas la licitud del tractament anterior.

3.- Procedència

Les dades personals que tractarà el Responsable seran les que faciliti el mateix client o els seus representants legals.

4.- Destinatari de les dades

Per a l’execució del contracte és necessari que les dades personals que facilitin els interessats es comuniquin a:

  1. A) Empreses i entitats de la UE i de l’EEE.
  • Les empreses i entitats espanyoles i europees que col·laborin amb el Responsable, amb la finalitat de portar a terme l’objecte del contracte.
  • Òrgans de l’Administració Pública, per a l’estricte compliment de les obligacions establertes legalment.

Aquestes empreses, organismes i entitats hauran de tractar les dades personals seguint la normativa europea de protecció de dades, atès al Reglament (UE) 2016/ 679.

  1. B) Empreses i entitats fora de la UE
  • Les empreses i entitats estrangeres que col·laborin amb el Responsable, amb la finalitat de portar a terme l’objecte del contracte.

El fet de trobar-se radicades aquestes empreses i entitats a altres Estats, pot ser necessari efectuar una transferència internacional de les dades que siguin precises per a l’execució del contracte.

Si desitgeu conèixer els països de destinació que compleixen amb un adequat nivell de protecció a l’hora de tractar les dades personals, segons el criteri de la Comissió Europea, podeu accedir a través d’aquest enllaç: https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html

5.- Terminis de conservació de les dades

Les dades personals que ha facilitat el client es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i després de la conclusió del Programa contractat, a efectes de l’exercici o defensa d’accions davant els òrgans administratius i jurisdiccionals.

Una vegada passat el termini esmentat es procedirà la supressió de les dades. Si en aquest moment segueix vigent el consentiment del client per rebre comunicacions comercials, el Responsable conservarà i tractarà només les dades de contacte necessàries per enviar la comunicació esmentada.

6.- Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i altres

Per exercir els vostres drets, el client haurà d’enviar una comunicació per carta – a l’adreça postal del Reponsable- ENGLISH LANGUAGE SOLUTIONS S.L., C/ FRANCISCO SUAREZ, 20 –  28036 MADRID o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@midletonschool.com, assenyalant a l’assumpte el tipus de dret que desitja exercir. Serà necessari aportar còpia del DNI o document legal que acrediti la identitat. El Responsable respondrà durant el termini d’1 mes des de la seva recepció.

6.1.- Accés

Per accedir a les dades personals del vostre interès, el client podrà dirigir-se al Responsable indicant a l’Assumpte: “SOL·LICITUD D’ACCÉS A DADES PERSONALS”.

Al cos de la comunicació haurà d’indicar si desitgeu confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades. En cas afirmatiu podreu conèixer informació sobre aquestes dades: a) la finalitat del tractament; b) les categories de les dades; c) els destinataris o categories de destinataris a qui es van comunicar o seran comunicades les dades; d) el termini de conservació previst; e) si teniu dret a sol·licitar la rectificació o supressió de dades o la limitació del tractament o oposar-se a aquest tractament; etc.

El Responsable facilitarà la primera còpia de les dades personals sense cap despesa per al client. La resta de còpies sol·licitades seran enviades amb un pagament previ d’un cànon informat per sufragar les despeses administratives.

El dret del client a obtenir la còpia no haurà d’afectar negativament als drets i llibertats d’altres clients.

6.2.- Rectificació

El client podrà dirigir-se al Responsable indicant a l’Assumpte: “SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DE DADES PERSONALS”.

Al cos de la comunicació s’haurà d’indicar la rectificació de les dades personals. Es pot realitzar una declaració addicional assenyalant la manera com desitgeu que s’emplenin les dades personals, sempre i quant aquesta informació tingui una relació proporcionada amb la finalitat del tractament.

6.3.- Supressió

El client tindrà dret a la supressió de les dades personals quan les dades no se centrin amb finalitats amb què van ser recollides i hagi transcorregut el termini de conservació necessari estipulat. A tal efecte podreu dirigir-vos al Responsable per correu electrònic o per carta, indicant a l’Assumpte: “SOL·LICITUD DE SUPRESSIÓ DE DADES PERSONAL”.

6.4.- Limitació del tractament

El client pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals només per a la conservació d’aquestes quan:

  • l’exactitud de les dades es trobi en dubte, després de la impugnació del cient;
  • el client no desitgi que s’esborrin les dades;
  • les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no hi hagi la possibilitat d’esborrar-les per motius jurídics;
  • el client s’hagi oposat al tractament, mentre verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els de l’interessat.

A tal efecte, el client podrà dirigir-se al Responsable indicant a l’Assumpte: “SOL·LICITUD DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT”.

Les dades, tractament del qual es trobi limitat, podran ser utilitzades per a l’exercici o defensa de reclamacions, per a la protecció dels drets d’una altra persona o per raons d’interès públic.

Les dades limitades també podran tractar-se amb el consentiment exprés de l’interessat. El Responsable informarà el client de l’acceptació sobre la limitació de les seves dades.

6.5.- Portabilitat

En cas que el Responsable eventualment realitzi el tractament per mitjans automatitzats, el client podrà rebre, realitzant una sol·licitud prèvia, les dades que l’incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i podrà transmetre’ls a un altre responsable de tractament, sense perjudici del dret a la supressió d’aquestes dades. El dret del client a la portabilitat de les seves dades no afectarà negativament als drets i llibertats d’altres.

6.6.- Oposició

El client tindrà dret a oposar-se, en qualsevol moment i per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en el compliment d’interessos legítims del Responsable o d’un tercer, sempre que aquests últims interessos no predominin amb els de l’interessat que requereixi la protecció. El Responsable deixarà de tractar aquestes dades, llevat que s’acreditin motius imperatius que prevalguin, o per a l’exercici o defensa de reclamacions.

A aquest efecte, el client podrà dirigir-se al Responsable indicant a l’Assumpte: “SOL·LICITUD D’OPOSICIÓ”.

6.7.- Altres

El client té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament de les seves dades vulnera la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

SWITCH THE LANGUAGE